Czy spór z bankiem może przynieść tylko korzyści?

28.10.2019

O kredytach „frankowych” pisze ostatnio wielu- a po orzeczeniu TSUE z dnia 03.10.2019 r. niemal stało się to obowiązkiem. Jednak w fali optymistycznych publikacji – często zapomina się o wskazaniu zagrożeń związanych z wdaniem się w spór sądowy z bankiem, o których warto wiedzieć podejmując decyzję.

Jednym z nich jest w przypadku unieważnienia umowy- kwestia żądania przez banki wynagrodzenia za korzystanie „z kapitału” za okres kiedy środki z kredytu były w dyspozycji osoby biorącej kredyt. Nie ma w tym zakresie ukształtowanego orzecznictwa, ale reprezentanci banków wskazują, iż w ich ocenie, zasady równowagi kontraktowej uzasadniają takie żądania. Pytanie- czy żądanie takie w ogóle jest uzasadnione a jeśli tak – czy będzie to oparte tylko w zmianę wartości nabywczej pieniądza (odnoszącej się do wskaźników inflacji), czy też realne wynagrodzenie oparte na stopie odsetkowej – przyniesie przyszłość.

Inną kwestią na którą chciałbym zwrócić uwagę – sąd unieważniając niektóre postanowienia umowy jako niedopuszczalne tzw. „abuzywne”, nie określając zapisów które zastępują pozostawia umowę niekompletną. W sytuacji takiej strony zmuszone są do żądanie w kolejnym, osobnym postępowaniu ustalenia w drodze orzeczenia sądu postanowień które będą zgodne z literą i duchem prawa. Okoliczność ta w sposób oczywisty wpływa natomiast na czas i koszt trwających postępowań.

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×