E-doręczenia

Zbliża się termin wejścia w życie części przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320). 

Zgodnie ustawą od 5 lipca 2022 roku do posiadania specjalnego adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany:

 • adwokat wykonujący zawód;
 • radca prawny wykonujący zawód;
 • doradca podatkowy wykonujący zawód;
 • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
 • rzecznik patentowy wykonujący zawód;
 • notariusz wykonujący zawód;
 • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe;
 • podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106);
 • podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1641 i 2105).

Zgodnie z powyższym posługiwanie się przez organy państwowe nową formą doręczeń będzie następować w następującej kolejności: 

 • już od 5 lipca 2022 r. – organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
 • od 1 stycznia 2023 r. – uczelnie wyższe, PAN
 • od 1 stycznia 2024 r. – jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
 • od 1 października 2029 r. – sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna
 • od 1 stycznia 2025 r. – pozostałe podmioty publiczne

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do posiadania adresów do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych:

 • od 1 października 2022 r. – jeśli zostali wpisani do KRS przed 5 lipca 2022 r.
 • od 31 stycznia 2023 r. – przedsiębiorcy rejestrujący się w CEIDG
 • od 30 września 2025 r. – przedsiębiorcy zmieniający wpis w CEIDG
 • od 1 października 2026 r. – wszyscy przedsiębiorcy wpisani do CEIDG

Podmioty już istniejące będą mogły otrzymać adres do doręczeń elektronicznych na wniosek. Natomiast podmioty zakładane od dnia 5 lipca 2022 roku będą otrzymywać taki adres automatycznie po otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dot. KRS lub CEIDG danych przekazanych w związku z wnioskiem o wpis do właściwego rejestru.

Adres do doręczeń elektronicznych wygląda następująco: 

AE:PL-XXXXX-XXXXX-YYYYY-ZZ

AE – rodzaj identyfikatora – oznaczający adres elektroniczny,

PL – kod kraju zgodnie ze standardem ISO 3166,

X – cyfra,

Y – litera,

ZZ – cyfry oznaczające sumę kontrolną.

Zatem nie będzie to „zwykły” adres poczty e-mail a specjalna usługa wprowadzona przez organy państwowe. 

Wejście w życie przepisów dotyczących „e-Doręczeń” to kolejny etap informatyzacji instytucji i organów państwowych. Z założenia wprowadzone zmiany mają ułatwić kontakt z urzędami i nadać mu nowe, przyjaźniejsze oblicze. Specjalny adres do doręczeń elektronicznych można założyć już teraz przez internet (link z przekierowaniem do strony znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia). Założenie adresu przez stronę internetową nie powinno przysporzyć zbyt wielu problemów. Aby uniknąć problemów technicznych w przypadku podmiotów wpisanych do KRS przy występowaniu o specjalny adres, lepiej nie czekać ze złożeniem wniosku do początku lipca 2022 roku. 

Doręczenia elektroniczne mają posiadać jeszcze więcej możliwości niż te, które od paru lat funkcjonują w ramach ePUAP. 

Ostatnie posty

Scroll to Top