Informacja dla dostawców

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców z siedzibą w Katowicach, przy ul. Rybnej 34.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor.ochrony.danych@arpid.pl
  3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna:
    • W przypadku dostawców będących osobami fizycznymi celem przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a następnie wykonanie tej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1. lit b),
    • W przypadku osób działających w imieniu, z upoważnienia lub na zlecenie dostawców przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit f) gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zawarcie, a następnie realizacja umowy z dostawcą, a przetwarzanie danych osobowych jest do tego niezbędne.
    • Dane osobowe mogą być przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
      • marketing bezpośredni,
      • dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami,
      • tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
    • Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze na podstawie art. 6. ust. 1. c), który przejawia się przede wszystkim w obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.
  4. Pani Pana dane przetwarzane są przez okres do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dalej przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być dostawcy Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowo – finansowych, pocztowych i kurierskich oraz usługi z zakresu niszczenia dokumentów.
  6. Ma Pani/Pan prawo do:
    • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą,
    • żądania od Administratora sprostowania danych,
    • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    • przenoszenia swoich danych,
    • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Przetwarzanie danych związanych z dostawami usług i towarów nabywanych przez Administratora jest niezbędne do realizacji umów. Brak udostępnienia niektórych danych osobowych może w danym przypadku uniemożliwić realizację umowy.
  8. Administrator danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie Pani/Pana danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.
  9. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia dostawców, takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo numer dowodu tożsamości.
  10. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

Jeżeli przekazali Państwo Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron, z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności osób będących Państwa pracownikami lub współpracownikami, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.

Scroll to Top