Informacja dla kandydatów do pracy

Treść informacji dotyczącej ochrony danych osobowych dla osób przesyłających swoje CV bez związku z ogłoszeniami rekrutacyjnymi Administratora:

 1. Ad­mi­ni­stra­to­rem Pa­ni­/Pa­na da­nych jest Stra­żec­cy, Ja­liń­ski i Wspól­ni­cy Spół­ka Ko­man­dy­to­wo­-Ak­cyj­na Adwo­ka­tów, Rad­ców Praw­nych i Do­rad­ców z sie­dzi­bą w Tychach, przy ul. Rybnej 34.
 2. W spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną da­nych moż­na się kon­tak­to­wać z na­szym in­spek­to­rem ochro­ny da­nych pod ad­re­sem: in­spek­tor.ochro­ny.da­ny­ch@ar­pid.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu ewentualnej rekrutacji.
 4. Podstawą prawną:
  a) w zakresie danych wymaganych przez kodeks pracy do zawarcia umowy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  b) w przypadku pozostałych danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu ewentualnej rekrutacji.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: między innymi Poczta Polska, podmioty księgowe lub firmy zapewniające wsparcie IT.
 7. Bez względu na to, czy Pani/Pana dane zostały przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne Administratora, czy z własnej inicjatywy dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od końca roku, w którym dane zostały przesłane lub do momentu zawarcia umowy, w każdym razie nie dłużej niż do momentu wycofania zgody dotyczącej części lub wszystkich Pani/Pana danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych,
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia lub
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
  f) przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w zakresie danych, których przetwarzanie odbywa się na jej podstawie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych jest warunkiem wzięcia Pani/Pana kandydatury pod uwagę w przypadku ewentualnej rekrutacji.
 12. Administrator nie będzie podejmował decyzji dotyczących danych w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO):

Administratorem danych osobowych, przesłanych w związku z ogłoszeniem jest Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy Spółka Komandytowo–Akcyjna Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców, ul. Rybna 34, 43-100 Tychy.

 •  Kontakt do administratora ochrony danych: inspektor.ochrony.danych@arpid.pl
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu rekrutacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania w zakresie danych wymaganych do zawarcia umowy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w przypadku pozostałych danych przesłanych przez kandydata jest nią dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Administrator nie przewiduje przekazania danych innym odbiorcom.
 • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, licząc od daty zamknięcia procesu rekrutacji lub rekrutacji uzupełniającej, a następnie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami przez okres nie dłuższy niż do czasu ich przedawnienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • Kandydat ma prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Administrator nie będzie podejmował decyzji dotyczących danych w sposób zautomatyzowany.
Scroll to Top