Informacja dla klienów

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców z siedzibą w Tychach, przy ul. Rybnej 34.
 1. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor.ochrony.danych@arpid.pl.
 1. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna:
 • w przypadku klientów będących osobami fizycznymi celem przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a następnie wykonanie tej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1. lit b);
 • w przypadku osób działających w imieniu, z upoważnienia lub na zlecenie klientów przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit f) gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zawarcie, a następnie realizacja umowy dla klientów, a przetwarzanie danych osobowych jest do tego niezbędne;
 • w przypadku przesyłania ofert i informacji do klientów potencjalnych, podstawą prawną jest zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przy czym, zgodnie z art. 4 RODO istnieje również możliwość udzielenia zgody poprzez wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych (czego przykładem może być wręczenie wizytówki zezwalające na przetwarzanie danych w niej zawartych w celu kontaktu);
 • dane osobowe mogą być przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
  • marketing bezpośredni,
  • dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami,
  • tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora,
  • przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej lub sms informacji o wystawionych fakturach, należnych płatnościach oraz ich terminach;
 • ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze na podstawie art. 6. ust. 1. c), który przejawia się przede wszystkim w obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.
 1. Pani/Pana dane przetwarzane są:
 • przez okres do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dalej przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń,
 • w przypadku potencjalnych klientów dane przetwarzane są nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, prawnicy, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne,
 • dostawcy Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowo – finansowych, dostawcy usług windykacyjnych, pocztowych i kurierskich oraz dostawcy usług z zakresu niszczenia dokumentów.
 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą,
 • żądania od Administratora sprostowania danych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przetwarzanie danych w związanych z obsługą klientów jest niezbędne do realizacji umów. Brak udostępnienia niektórych danych osobowych może w danym przypadku uniemożliwić realizację umowy.
 2. Administrator danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie Pani/Pana danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.
 1. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia klientów, takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo numer dowodu tożsamości.
 1. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

Jeżeli przekazali Państwo Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron, z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności osób będących Państwa pracownikami lub współpracownikami, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.

Scroll to Top