Informacja dla klientów

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców z siedzibą w Katowicach, przy ul. Francuskiej 34.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor.ochrony.danych@arpid.pl
 3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna:
  • W przypadku klientów będących osobami fizycznymi celem przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a następnie wykonanie tej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1. lit b),
  • W przypadku osób działających w imieniu, z upoważnienia lub na zlecenie klientów przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit f) gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zawarcie, a następnie realizacja umowy dla klientów, a przetwarzanie danych osobowych jest do tego niezbędne.
  • Dane osobowe mogą być przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
   • marketing bezpośredni,
   • dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami,
   • tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
   • przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej lub sms informacji o wystawionych fakturach, należnych płatnościach oraz ich terminach.
  • Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze na podstawie art. 6. ust. 1. c), który przejawia się przede wszystkim w obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane są przez okres do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dalej przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  • współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, prawnicy, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne,
  • dostawcy Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowo – finansowych, dostawcy
   usług windykacyjnych, pocztowych i kurierskich oraz usługi z zakresu niszczenia dokumentów.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą,
  • żądania od Administratora sprostowania danych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przetwarzanie danych w związanych z obsługą klientów jest niezbędne do realizacji umów. Brak udostępnienia niektórych danych osobowych może w danym przypadku uniemożliwić realizację umowy.
 8. Administrator danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie Pani/Pana danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.
 9. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia klientów, takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo numer dowodu tożsamości.
 10. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

Jeżeli przekazali Państwo Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron, z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności osób będących Państwa pracownikami lub współpracownikami, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×