Informacja do członków zespołu kancelarii i osób fizycznych współpracujących, w szczególności substytutów działających bezpośrednio na zlecenie Kancelarii.

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców z siedzibą w Katowicach, przy ul. Rybnej 34.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor.ochrony.danych@arpid.pl,
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa o pracę, przepis prawa. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczególności. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b., umowa zlecenia lub umowa o dzieło, w każdym przypadku w oparciu o art. 6. ust. 1 lit b) RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • banki,
  • Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy transportowe.
  • urzędy skarbowe,
  • ZUS,
  • inne firmy ubezpieczeniowe – dotyczy tylko osób posiadających polisy ubezpieczeniowe,
  • (w zakresie danych kontaktowych służbowych, stanowiska i kwalifikacji, w związku z wykonywanymi obowiązkami) klienci, organizatorzy przetargów oraz dostawcy i podmioty współpracujące w zakresie składanych ofert lub realizacji umów zawartych z administratorem danych – również w celu publikacji, w materiałach internetowych i na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, w celu i w zakresie związanym z umożliwieniem kontaktu z administratorem.
  • inne podmioty uprawnione przepisami prawa
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1383)], a w przypadku osób, które nawiązały współpracę po 01.01.2019 roku, okres ten wynosi 10 lat.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia.
 9. Administrator danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie przetwarzanych danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.
Scroll to Top