Paweł Błasiak

PAWEŁ BŁASIAK

W ra­mach współ­pra­cy z kan­ce­la­rią Stra­żec­cy, Ja­liń­ski i Wspól­ni­cy zaj­mu­je się ob­słu­gą praw­ną podmio­tów go­spo­dar­czych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem po­stę­po­wań zmie­rza­ją­cych do odzy­ski­wa­nia na­leż­no­ści, po­stę­po­wań re­je­stro­wych KRS oraz ob­słu­gą podmio­tów me­dycz­nych.

Ab­sol­went Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach. W 2021 ro­ku zdał eg­za­min ad­wo­kac­ki z wy­róż­nie­niem, otrzy­mu­jąc na­gro­dę od Pre­ze­sa Na­czel­nej Ra­dy Adwo­kac­kiej.

Scroll to Top