Konrad Sikorski

KONRAD SIKORSKI

Spe­cja­li­zu­je się w pro­wa­dze­niu pro­ce­sów są­do­wych w spra­wach cy­wil­nych i go­spo­dar­czych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­ce­sów od­szko­do­waw­czych oraz zwią­za­nych z ob­słu­gą to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych.

Ab­sol­went pra­wa na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Ukoń­czył apli­ka­cję rad­cow­ską w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Ka­to­wi­cach w 2013 ro­ku. Jest tak­że ab­sol­wen­tem stu­diów po­dy­plo­mo­wych w za­kre­sie wy­ce­ny i go­spo­dar­ki nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Po­słu­gu­je się ję­zy­kiem an­giel­skim.

Pry­wat­nie pa­sjo­nat „Gwiezd­nych Wo­je­n” i pił­ki noż­nej.

Scroll to Top