PRZEŁOMOWY WYROK – kredytobiorcy wygrali w I instancji batalię z bankiem Raiffeisen

13.01.2020

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2020 r. (sygn. akt:  XXV C 2514/19), który zapadł w sprawie Państwa Dziubaków, niewątpliwie będzie miał swoje przełożenie na sprawy wszystkich frankowiczów.

Co orzekł Sąd?

Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę stwierdził, że w umowie kredytu we frankach szwajcarskich między bankiem a kredytobiorcami znajdowały się niedozwolone postanowienia dotyczące mechanizmów przeliczania złotówek na franki, tzw. klauzule abuzywne. Z kolei, eliminacja klauzul abuzywnych uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy kredytu. Z tego też względu, umowa podlega unieważnieniu w całości.

Na tle powyższego sporu z bankiem, Sąd Okręgowy w Warszawie sformułował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stanowiły one podstawę wydania przez Trybunał wyroku w dniu 3 października 2019 r. (sygn. akt: C-260/18), w którym stwierdzono, iż usuniętych wadliwych klauzul nie można zastępować ogólnymi przepisami krajowymi. Wskazano również, że brak jest przeszkód, aby umowy kredytowe zawierające nieuczciwe postanowieni umowne, zostały unieważnione.  Zatem, umowa po usunięciu klauzul abuzywnych może zostać przekształcona w umowę kredytu złotówkowego bądź też unieważniona. Decydujące znaczenie ma w tym względzie charakter unieważnionych zapisów umowy oraz wola konsumenta.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

W sprawie brał udział także Rzecznik Praw Obywatelskich. Stanowisko Rzecznika wyrażone w pisemnej opinii sporządzonej w związku z toczącym się postępowaniem, również było zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podkreślić należy, iż na chwilę obecną wyrok w niniejszej sprawie nie jest prawomocny. Niemniej jednak, stanowi on nowe podejście do umów o kredyty we frankach, korzystne dla konsumentów. Zatem, oczekiwać należy, że orzecznictwo w tym zakresie nabierze rozpędu.

Co w rzeczywistości oznacza unieważnienie takiej umowy?

Uważa się po prostu, że nie została ona nigdy zawarta. Zatem, strony umowy są wzajemnie zobowiązane do zwrotu spełnionych świadczeń. W tym miejscu pojawiają się jednak wątpliwości. Czy bank jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za korzystanie „z kapitału” za okres kiedy środki z kredytu były w dyspozycji osoby biorącej kredyt? Czy takie żądanie jest w ogóle uzasadnione? Na jakiej podstawie będzie oparte? Na te pytania niestety orzecznictwo nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi.

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×