Regulamin formularza dla „Frankowiczów”

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców z siedzibą w Katowicach, przy ul. Francuskiej 34.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor.ochrony.danych@arpid.pl
 3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna:
  1. W przypadku osób fizycznych celem przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a następnie wykonanie tej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1. lit b),
  2. W przypadku osób działających w imieniu, z upoważnienia lub na zlecenie klientów przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit f) gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zawarcie, a następnie realizacja umowy dla klientów, a przetwarzanie danych osobowych jest do tego niezbędne.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych kontaktowych jest dobrowolna zgoda udzielona przez podanie danych kontaktowych  za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Administratora –  art. 6 ust. 1. lit a),
  4. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze na podstawie art. 6. ust. 1. c), który przejawia się przede wszystkim w obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.
  5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
   • marketing bezpośredni,
   • dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami,
   • tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
 1. Pani/Pana dane, w przypadku niedojścia do skutku umowy przetwarzane będą do końca następnego roku, w którym miał miejsce ostatni kontakt dotyczący czynności mających na celu zawarcie umowy.
 2. W przypadku zawarcia i realizacji umowy dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń od momentu ostatniej czynności związanej z realizacją umowy.
 3. Pani/Pana dane, na których przetwarzanie wyraził Pan zgodę przetwarzane są przez okres do czasu wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pani/Pana dane, które przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. Firma Skawiańczyk & Stanek z siedzibą w Krawkowie, która jest partnerem biznesowym Administratora i działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako podmiot przetwarzający, a w niektórych przypadkach jako oddzielny administrator.
  2. współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, prawnicy, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne,
  3. dostawcy Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowo – finansowych, dostawcy usług windykacyjnych, pocztowych i kurierskich oraz usługi z zakresu niszczenia dokumentów.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych,
  3. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia swoich danych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przetwarzanie danych w związanych z obsługą składanych zapytań ofertowych oraz wyrażania zgód na przesyłanie informacji handlowej jest uwarunkowane podanie przynajmniej danych kontaktowych. Brak udostępnienia niektórych danych osobowych może w danym przypadku uniemożliwić złożenie oferty, przesłanie newsletteru  lub informacji handlowej.
 8. Administrator danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie Pani/Pana danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.
 9. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia klientów, takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo numer dowodu tożsamości.

Jeżeli korzystając z formularza kontaktowego przekazali Państwo Administratorowi dane osobowe dotyczące firmy z którą Państwo współpracują lub osób z upoważnienia których Państwo działają, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom lub podmiotom.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×