Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów – termin na uzyskanie wpisu już minął

30 kwietnia 2022 roku upłynął termin na uzyskanie wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych. Kogo dotyczy ten obowiązek? 

Nowe zobowiązanie nałożone na niektórych przedsiębiorców wynika z nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z nią, ą działalność przedsiębiorców związana ze świadczeniem usług polegających na: 

  1. tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
  2. pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  3. zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  4. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
  5. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów nie obejmuje radców prawnych, adwokatów oraz spółek, w ramach których zawód wykonują adwokaci oraz radcowie prawni. 

Ustawa nakłada na osoby wykonujące ww. działalność regulowaną wymogi dotyczące niekaralności za określone przestępstwa oraz wymóg posiadania i udokumentowania wiedzy lub doświadczenia związanego z ww. działalnością regulowaną.

Ponadto działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa powyżej, 
  4. prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany

również została działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

Rejestry są prowadzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wnioski można składać w formie elektronicznej. 

Za brak zgłoszenia ustawa przewiduje kary pieniężne. Podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł. Podmiot prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność ww. branżach musieli zarejestrować do dnia 30.04.2022 r. w rejestrze. Z kolei przedsiębiorcy rozpoczynający taką działalność po 30.04.2022 roku muszą uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem takiej działalności.

 

 

 

 

 

Ostatnie posty

Scroll to Top