Ukrainian desk

Ukraińscy inwestorzy coraz częściej decydują się przenosić swoje interesy do Polski. Polskie firmy od lat chętnie sięgają po pracowników i partnerów z Ukrainy. Nasze kraje są ze sobą ściśle związane, a my jako kancelaria pomagamy usuwać przeszkody prawne w zacieśnianiu tych relacji.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku uruchomiliśmy oddział naszej kancelarii we Lwowie. Dzięki obecności na miejscu tak dobrze znamy ukraińskie realia biznesowe, zwłaszcza w obecnym kontekście. Możemy więc pomagać naszym polskim i ukraińskim Klientom jeszcze sprawniej i efektywniej niż dotychczas.

Oddziałem Kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy we Lwowie zarządza Yuriy Anokhin, prawnik i specjalista w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw i transakcji na rynku nieruchomości. Wsparcie prawne na terenie Ukrainy zapewniamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty naszego Ukrainian Desk. Ze wsparciem pracujących dla naszej kancelarii profesjonalistów, szanse na powodzenie podejmowanych inicjatyw biznesowych zdecydowanie rosną.

www.strazeccy.com.ua
Yuriy Anokhin
Adwokat
Praw­nik i spe­cja­li­sta w za­kre­sie kom­plek­so­wej ob­słu­gi przed­się­biorstw i trans­ak­cji na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Doświadczony w obszarach: świad­cze­nie wspar­cia praw­ne­go dla bi­zne­su, in­te­re­sów pry­wat­nych, w tym nie­ru­cho­mo­ści i in­we­sty­cji, opo­dat­ko­wa­nie, ochro­na...
Czytaj więcej
Lev Kuznietsov
Adwokat
Posiada duże doświadczenie w pracy na wyższych stanowiskach w agencjach rządowych (2004 – 2019). Może pochwalić się wachlarzem kontaktów w kręgach rządowych i prawniczych. Wyróżnia się ponadprzeciętnymi zdolnościami komunikacyjnymi. Od...
Czytaj więcej
Skontaktuj się

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×