Skontaktuj się
adam.strazecki@arpid.com.pl

Adam Strażecki

partner zarządzający / adwokat

Założyciel kancelarii. Praktyk prawa i biznesu. Orędownik innowacji i otwartej na zmiany, startupowej postawy, którą reprezentuje również w życiu pozazawodowym. Jako adwokat, doradca podatkowy i menedżer zdobył doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji, przekształceń i prywatyzacji przedsiębiorstw. Reprezentował in­we­sto­rów kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych, fun­du­sze pri­va­te equ­ity, Kra­jo­wy Fun­dusz Ka­pi­ta­ło­wy, spół­ki Skar­bu Pań­stwa, or­ga­ny sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go oraz Mi­ni­stra Skar­bu Pań­stwa. Od kilku lat związany jest ze światem startupów LegalTech. Od 2019 przewodniczący komitetu inwestycyjnego funduszu Satus Games.

Mariaż prawa i biznesu poznał z różnych perspektyw, kiedy przez kilka lat obejmował funkcję prezesa spółki Polskiego Holdingu Hotelowego. Tam też dał się poznać jako Kryptonim Szef w popularnym programie rozrywkowym emitowanym przez TVP1.
Ekspert w dziedzinie hospitality. Był pierw­szym i je­dy­nym w Pol­sce człon­kiem ame­ry­kań­skiej or­ga­ni­za­cji Glo­bal Al­lian­ce of Tra­vel, To­urism and Ho­spi­ta­li­ty At­tor­neys. Współ­pra­co­wał z naj­więk­szy­mi na ryn­ku gra­cza­mi z bran­ży, takimi jak Co­sta Coffee, Hil­ton, Mar­riott, czy Best We­stern. Jest autorytetem w dziedzinie umów franczyzowych.

Ukoń­czył stu­dia wyż­sze na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim oraz na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Ka­to­wi­cach. Był słuchaczem studiów podyplomowych z prawa angielskiego i Unii Europejskiej w Bri­tish Law Cen­tre z Cam­brid­ge.

Pry­wat­nie za­pa­lo­ny gol­fi­sta i fan spor­tu pod każ­dą po­sta­cią. Je­go hob­by to gry komputerowe, których jest miłośnikiem zarówno jako gracz, jak i jako inwestor.

Moje specjalizacje


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×