Skontaktuj się
grzegorz.dziurski@arpid.com.pl

Grzegorz Dziurski

project manager

Spe­cja­li­zu­je się w po­stę­po­wa­niach eg­ze­ku­cyj­nych. Na­dzo­ru­je pro­ce­sy re­struk­tu­ry­za­cji na­leż­no­ści i zo­bo­wią­zań. Od po­nad 15 lat z suk­ce­sem odzy­sku­je należności dla klien­tów kan­ce­la­rii (m.in. dla towarzystw ubezpieczeniowych).

W kan­ce­la­rii kie­rował­ ze­spo­łem spo­rzą­dza­ją­cym opra­co­wa­nia praw­no­-e­ko­no­micz­ne. Na zle­ce­nie Mi­ni­stra Skar­bu spo­rzą­dzał ana­li­zy przed­pry­wa­ty­za­cyj­ne. Pro­wa­dził przed­tran­sak­cyj­ne due di­li­gen­ce dla fun­du­szy pri­va­te equ­ity i Kra­jo­we­go Fun­du­szu Ka­pi­ta­ło­we­go.

Ab­sol­went pra­wa Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Ukoń­czył stu­dia po­dy­plo­mo­we Za­rzą­dza­nie Fir­mą na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Ka­to­wi­cach oraz Stra­te­gie Fi­nan­so­we Przed­się­biorstw w Wyż­szej Sz­ko­le Ban­ko­wo­ści i Fi­nan­sów w Ka­to­wi­cach. Był także uczestnikiem licznych szkoleń, w tym VI edycji Sandler Selling Camp.

Prywatnie pasjonat kolarstwa.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×