Skontaktuj się
krzysztof.woryna@arpid.com.pl

Krzysztof Woryna

partner

Adwokat z ponad 20-letnią praktyką zawodową. Przez kilka lat pełnił funkcję Doradcy ds. prawnych w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

W swo­jej ka­rie­rze ja­ko peł­no­moc­nik i obroń­ca z po­wo­dze­niem prowadził kil­ka­set pro­ce­sów kar­nych i gospodarczych. Wspo­ma­ga klien­tów w pro­wa­dze­niu ne­go­cja­cji umów i me­dia­cjach. Spe­cja­li­zu­je się w ob­słu­dze praw­nej pra­cy or­ga­nów spół­ek ka­pi­ta­ło­wych oraz kontaktami z warszawską Giełdą Papierów Wartościowych

Adwo­kac­kie do­świad­cze­nie pro­ce­so­we zdo­by­wał m.in. ja­ko uczest­nik kon­kur­sów kra­so­mów­czych i pre­sti­żo­wych kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych, m.in. Tel­ders In­ter­na­tio­nal Law Mo­ot Co­urt Com­pe­ti­tion w Ha­dze. Ab­sol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, gdzie w Ka­te­drze Pra­wa Go­spo­dar­cze­go i Han­dlo­we­go od­by­wał rów­nież stu­dia dok­to­ranc­kie. Au­tor wielu ar­ty­ku­łów (publikowanych m.in. w czasopismach: Monitor Prawniczy, Samorząd Terytorialny) oraz licz­nych po­rad­ni­ków praw­nych.

Krzysztof Woryna ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest mi­ło­śnikiem tu­ry­sty­ki pie­szej i gór­skiej. Przez wie­le lat za­­a­n­ga­­żo­­wa­­ny w ro­­dzi­n­ną fo­r­ma­­cję Ru­­chu Świa­­tło­­-Ży­­cie.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×