Skontaktuj się
malwina.sikora@arpid.com.pl

Malwina Sikora

radca prawny

Specjalizuje się w po­­stę­­po­­wa­­niach są­­do­­wych zwią­­za­­nych z ry­n­kiem ubez­­pie­­cze­­nio­­wym, w szczególności w sprawach z zakresu szkód osobowych. Od 2012 ro­ku ja­ko praw­nik dzia­ła na rzecz naj­więk­szych to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych. Zajmuję się także problematyką błędów medycznych oraz prawem nieruchomości i prawem rodzinnym.

Doświadczenie zdobywała w dziale prawnym Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, a następnie przez kilka lat była pracownikiem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pro­wa­dziła szko­le­nia na te­mat kontroli i audytu w jednostkach samorządu terytorialnego. Jest również autorką artykułów w tym zakresie. Współ­pra­cu­je z kan­ce­la­rią Stra­żec­cy, Ja­liń­ski i Wspól­ni­cy Spół­ka Ko­man­dy­to­wo­-Ak­cyj­na od 2012 ro­ku.

Ab­sol­went­ka pra­wa na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach, w tym również studiów doktoranckich, a także studiów podyplomowych z zakresu audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W 2015 ro­ku ukoń­czy­ła apli­ka­cję rad­cow­ską w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Ka­to­wi­cach.
Prywatnie zapalona podróżniczka, która szczególnie upodobała sobie Skandynawię. Na co dzień oddana pasji gotowania.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×