Skontaktuj się
maria.mocko@arpid.com.pl

Maria Moćko-Łudzeń

radca prawny

Spe­cja­li­zu­je się w ob­słu­dze spraw ubez­pie­cze­nio­wych i pro­ce­sów od­szko­do­waw­czych. Prowadzi obsługę zakładów ubezpieczeń oraz przedsiębiorstw, w tym także zakładów opieki zdrowotnej.

Od 2007 ro­ku współ­pra­cu­je z kan­ce­la­rią Stra­żec­cy, Ja­liń­ski i Wspól­ni­cy.

Ab­sol­went­ka pra­wa na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach. W 2011 ro­ku ukoń­czy­ła apli­ka­cję rad­cow­ską w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Ka­to­wi­cach. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka podróży.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×