Skontaktuj się
tomasz.jedrzejczyk@arpid.com.pl

Tomasz Jędrzejczyk

partner

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Pomaga klientom potrzebującym fachowego wsparcie w zabezpieczeniu informacji, stających się najważniejszym surowcem XXI wieku.

Od ponad 20 lat swo­ją wie­dzę i do­świad­cze­nie wy­ko­rzy­stu­je w do­sko­na­le­niu or­ga­ni­za­cji pra­cy oraz na­rzę­dzi in­for­ma­tycz­nych, zmie­rza­jąc do skró­ce­nia cza­su re­ali­za­cji usług, za­cho­wa­niu po­uf­no­ści i bez­pie­czeń­stwa kil­ku ty­się­cy pro­wa­dzo­nych przez Kan­ce­la­rię procesów. Jako ekonomista pełni funkcję dy­rek­to­ra ad­mi­ni­stra­cyj­nego w kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy.

Ukoń­czył za­rzą­dza­nie na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Ka­to­wi­cach.
Pry­wat­nie aiki­doka, że­glarz i salsero, zauroczony ruedą de casino.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×