Skontaktuj się
yuri.anokhin@strazeccy.pl

Yuriy Anokhin

Adwokat

Praw­nik i spe­cja­li­sta w za­kre­sie kom­plek­so­wej ob­słu­gi przed­się­biorstw i trans­ak­cji na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Doświadczony w obszarach: świad­cze­nie wspar­cia praw­ne­go dla bi­zne­su, in­te­re­sów pry­wat­nych, w tym nie­ru­cho­mo­ści i in­we­sty­cji, opo­dat­ko­wa­nie, ochro­na pra­wa wła­sno­ści, re­pre­zen­ta­cja przed są­da­mi, obro­na w spra­wach kar­nych.

W la­tach 2003-2009 pra­co­wał na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych du­żych ukra­iń­skich firm, gdzie zdo­był du­żą wie­dzę fa­cho­wą i spo­re do­świad­cze­nie w dzie­dzi­nie in­we­sty­cji i nie­ru­cho­mo­ści. W 2006 r. ukoń­czył apli­ka­cję ad­wo­kac­ką i zaczął pro­wa­dzić wła­sną prak­ty­kę ad­wo­kac­ką we Lwo­wie.

Absolwent studiów na wy­dzia­le pra­wa Uni­wer­sy­te­tu Lwow­skie­go, które ukończył z wyróżnieniem. Jego zainteresowania wiążą się z zamiłowaniem do aktywnego spędzania czasu wolnego – są nimi tu­ry­sty­ka, pił­ka noż­na, ro­wer, sza­chy. Pry­wat­nie mąż oraz oj­ciec dwóch sy­nów.

Moje specjalizacje


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×