Zmia­ny w Ko­dek­sie Spó­łek Han­dlo­wych – spółki ak­cyj­ne i komandytowo-ak­cyj­ne.

31.12.2019

W 2020 i 2021 czekają nas poważne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w zakresie spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Jakie to zmiany?

 • obligatoryjna dematerializacja wszystkich akcji (spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych),
 • obowiązkowa rejestracja akcji – powstanie rejestr akcji,
 • powstanie jawny rejestr akcjonariuszy,
 • obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr przez spółki akcyjne i komandytowo akcyjne),
 • spółki będą miały obowiązek pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji,
 • akcjonariusze będą zobowiązani przekazać akcje spółkom za pisemnym pokwitowaniem,
 • każda spółka akcyjna i komandytowo akcyjna będzie zobligowana do posiadania strony internetowej i do zawiadamiania za ich pośrednictwem akcjonariuszy,
 • zmianie ulegnie definicja spółki publicznej,
 • dokumenty akcji utracą moc obowiązującą,
 • wprowadzone zostaną nowe zasady obrotu akcjami;

Kiedy dokładnie zmiany wejdą w życie i jak się do nich przygotować? Wkrótce podzielimy się szerszą wiedzą na ten temat.

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×