Zmia­ny w Ko­dek­sie Spó­łek Han­dlo­wych – spółki ak­cyj­ne i komandytowo-ak­cyj­ne.

W 2020 i 2021 czekają nas poważne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w zakresie spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Jakie to zmiany?

  • obligatoryjna dematerializacja wszystkich akcji (spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych),
  • obowiązkowa rejestracja akcji – powstanie rejestr akcji,
  • powstanie jawny rejestr akcjonariuszy,
  • obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr przez spółki akcyjne i komandytowo akcyjne),
  • spółki będą miały obowiązek pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji,
  • akcjonariusze będą zobowiązani przekazać akcje spółkom za pisemnym pokwitowaniem,
  • każda spółka akcyjna i komandytowo akcyjna będzie zobligowana do posiadania strony internetowej i do zawiadamiania za ich pośrednictwem akcjonariuszy,
  • zmianie ulegnie definicja spółki publicznej,
  • dokumenty akcji utracą moc obowiązującą,
  • wprowadzone zostaną nowe zasady obrotu akcjami;

Kiedy dokładnie zmiany wejdą w życie i jak się do nich przygotować? Wkrótce podzielimy się szerszą wiedzą na ten temat.

Ostatnie posty

Scroll to Top